Tájékoztató-és Vállalási feltételek  „B” kategóriás tanfolyamhoz

Képzőszerv neve:  Srepler Csaba e.v. SofőrSuli Autósiskola

Vállalkozási forma: egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám: 30926091

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/006535

Iskolavezető:    Srepler Csaba

Székhelye: 4300 Nyírbátor, Szentvér út 1.

Telephelye: 4300 Nyírbátor, Szentvér út 1.

Ügyfélfogadás helye:  4300 Nyírbátor, Szentvér út 1.

Ügyfélfogadás ideje:  Ünnepnapok kivételével minden Hétfő – Péntek  09:00-15:00

Elérhetőségek:                     

 • tel:. 06-30/1799-077 ,  email:. soforsulinyirbator@gmail.com   web:. soforsuli.com

Telefonos egyeztetés alapján – a tanulónak megfelelő – más időpontban is rendelkezésre állunk.

Tanfolyamra jelentkezés módja:

 • A hallgató a tanfolyamra részvételi szándékát jelezheti az autósiskola honlapján történő regisztrációval, továbbá e-mailben, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodában, illetve részt vehet a tanfolyam nyitó tájékoztatóján. Ennek időpontjáról felvilágosítást kaphat az autósiskola honlapján, telefonon történő érdeklődésre, valamint a megjelenő hirdetésekből. Ezt követően a képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel e az előírt beiskolázási feltételeknek. A tanfolyamra jelentkezőnek jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

Beiskolázási feltételek:

 • a jelentkező személy a közlekedés biztonsági feltételnek megfelel ,  16 és fél évet betöltötte,
 • egészségügyileg alkalmas , – alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

 • a vizsga nem tanfolyamköteles, a jelölt önállóan is jelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgára, melynek vizsgadíja: 18.000,- Ft.
 • a képzőszerv által szervezett tanfolyamok során, melynek díja: 14.000,- Ft,

A tanfolyamra jelentkező hallgatóknak elméleti és gyakorlati oktatáson kell részt venni.

A tantermi képzés helyszíne: 4300 Nyírbátor, Szentvér út 1.

Gyakorló pálya helyszíne:  – 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.

                                              – 4700 Mátészalka, Hodászi út 992/4.

Forgalmi képzés: Nyíregyháza és Mátészalka

Mátészalkai vizsgahelyet választó tanulóinknak, forgalmi vizsga eseményekként 4.000,- Ft rutinpálya használati díjat számolunk fel!

Nyíregyházi vizsgahelyet választó tanulóinknak, alap forgalmi vizsga eseménykor 2.300,- Ft rutinpálya használati díjat számolunk fel!

(Ez az ár, a rutinpálya üzemeltető díjszabásai alapján változhat.)

Elméleti oktatás:    Az elméleti tanórák 45 perc időtartamúak.

 • közlekedési ismeretek: 18 óra járművezetés elmélete: 6 óra  szerkezeti- és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Gyakorlati oktatás:    A gyakorlati tanórák 50 perc időtartamúak.

 • járműkezelés alapismertek: 9 óra főoktatás: 20 óra

A tanfolyami foglalkozásokon való részvétel kötelező, arról való hiányzás nem megengedett! A vezetési gyakorlat oktatását csak a sikeres KRESZ elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

A vezetési gyakorlat oktatását csak a sikeres KRESZ elméleti vizsga után lehet megkezdeni.

 A tandíjak befizetése:

A képzőszerv a tanfolyami díjak többszöri részletben történő befizetésére is lehetőséget nyújt, melyet ügyfélfogadási időben tud megtenni. Az elméleti képzés térítési díját a tanfolyam megkezdésekor kell megfizetni.

Sikeres elméleti vizsga esetén az elméleti oktatás és  a vizsga díjából 25.000 Ft-ot az állam 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet alapján visszatérít. A befizetett díjakról a visszatérítés igényléséhez igazolást adunk.

Tandíjak:

 • elméleti tandíj tantermi: 50.000,- Ft gyakorlati óradíj: 8.000,- Ft/óra (30 óra kötelező)    Együtt: elmélet + gyakorlat (alapórával):290.000,- Ft
 • elméleti tandíj e-learning: 45.000,- Ft  gyakorlati óradíj: 8.000,- Ft/óra (30 óra kötelező)    Együtt: elmélet + gyakorlat (alapórával):285.000,- Ft

Vizsgadíjak:

 • – elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft – forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

Az esetleges pótóra díjak, megegyeznek az alapóra díjakkal!

Jármű használata:

 • gyakorlati oktatásnál választható autótípus: Ford Fiesta, Opel Astra,  Hyundai Accent, Nissan Note, Suzuki Vitara.
 • mozgáskorlátozottaknak saját járművel, melyet oktatói műszaki vizsgával kell ellátni a hallgatónak. az oktatás során a jármű fenntartási költségei a tanulót terhelik. Biztosítás, üzemanyag, javítási költség. Ezt az oktatói járművet a hallgatónak kötelessége eljuttatni a képzőszerv által használt rutinpályára, oktatási alkalmanként.

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott.
 • tanfolyami képzés esetén 17. életévénél legfeljebb három hónappal fiatalabb.
 • legalább az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban).
 • Elméleti vizsgadíjat befizette.
 • Megfelel az egészségügyi feltételeknek
 • Az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat (580 km) igazoltan teljesítette. A jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte.
 • Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés:

 • Az iskolavezető mentesítést adhat elméleti tantárgyak hallgatása alól: ha a tanuló szakirányú képesítéssel rendelkezik, továbbá mozgáskorlátozott, siket vagy a magyar nyelvet nem beszéli.  Vizsgák alól, kérésre a Vizsgáztatási Osztály mentesíti azt, akit az iskolavezető szakirányú végzettség alapján  mentesített. Írásbeli vizsga helyett szóbeli  vizsgát tehet, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten érti vagy beszéli, továbbá egészségügyi  állapota miatt írásra képtelen.

A képzés felügyeletet ellátó hatóság:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye KAV  Címe: 4400 Nyíregyháza, Törzs u.108 . Telefon:+36-42-596-166 E-mail: szabolcs@kavk.hu

Tanuló áthelyezés esetén:

 • A „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nyomtatványt a tanuló kérésére 3 napon belül ki kell állítani a KAV informatikai rendszerében. Ezen igazoláson a képzőszerv igazolja a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és km teljesítést, melyet a tanuló ekkorra kiegyenlít. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

A tanuló jogai:

 • joga van az általa befizetett tandíjnak megfelelő mértékű, színvonalú szolgáltatás igénybevételére.
 • joga van az oktatói állományokból oktatót, illetve gépkocsit választani, valamint változtatni.
 • joga van panasszal élni, ha úgy ítéli meg, hogy őt a képzés során sérelem érte, joga van képzőszervet változtatni.

A tanuló kötelezettségei:

 • köteles legalább a tanrendben leírt óraszámban az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, valamint vezetési gyakorlaton részt venni
 • köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a tájékoztatóban leírt díjat megfizetni.
 • ha az előre egyeztetett vezetési gyakorlaton önhibájából távol marad, az oktató értesítését elmulasztja, köteles a vezetési óradíjat megfizetni.

A képzőszerv jogai:

 • a foglalkozások időpontját, helyszínét, oktatót kijelölni, illetve a tanulók értesítése mellett, szükség esetén, ezeken módosítani.
 • a nyújtott szolgáltatásokért a tájékoztatóban feltüntetett díjakat beszedni.
 • joga van a további szolgáltatást megtagadni, ha a tanulónak tartozása áll fenn.
 • a tanulótól olyan adatokat bekérni, amelyek a képzéssel összefüggenek.
 • a tanfolyam díjának megváltoztatása (az elméleti tandíjnál nem történhet változás), gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában a bekövetkezett költségváltozásokat érvényesíteni
 • elméleti tandíjat, a tanfolyam megkezdése után nem áll módunkban visszatéríteni
 • amennyiben a tanuló a képzését másik képzőszervnél kívánja folytatni, abban az esetben az Autósiskola az addig felmerült adminisztratív költségekért 10.000 Ft díjat számol fel, a tanuló a kedvezményeitől elesik (ajándékutalvány, nyeremény sorsolás stb…), és a különbözetet be kell fizetnie.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • a tandíj fejében színvonalas szolgáltatást nyújtani, a képzést ellenőrizni
 • biztosítani, hogy a tanuló a vizsgára bocsátáshoz előírt óraszámú foglalkozásokon és vezetési órákon részt vehessen.
 • figyelembe venni a tanuló érdekeit és kérését az oktató illetve tanuló kocsi kijelölésénél.
 • a 24/2005 GKM rendelet 5§ 4. pontja alapján, a képzés során a képzőszerv a tanulók számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosít.

Vezetői engedély kiadása:

A képzőszerv a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. Az iratanyag átfutása miatt, 3 munkanap elteltével a tanuló, bármelyik kormányablakban elkészíttetheti vezetői engedélyét. Az okmányirodába személyit, lakcímkártyát, esetleg meglévő jogosítványt, orvosi alkalmassági papírt és elsősegély vizsgaigazolást vinni kell! Nem magyar állampolgárok esetében beiskolázás és a vezetői engedély 6 hónapos tartózkodási engedély esetén adható ki. Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes.

Érvényes visszavonásig!

Nyírbátor, 2024.

Eredményes felkészülést és balesetmentes közlekedést kívánok!

Srepler Csaba